Raad van Toezicht 

Bestuursfilosofie

Het stichtingsbestuur heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een bestuur op hoofdlijnen. Het strategisch beleid is uitgewerkt in termen van "ruimte voor eigen beleid binnen de hoofdlijnen van beleid".

Het bestuur tracht kaderstellend ruimte te bieden aan de algemene directeur en de locatiedirecteuren om onderwijskundige en financiële plannen en plannen op het terrein van personeelsbeleid te ontwikkelen en implementeren.

Missie

De scholen, aangesloten bij de stichting Samenwerkingsschool hebben zo op het oog van elkaar verschillende populaties leerlingen. Wat ons bindt is het gegeven dat alle leerlingen worden toegelaten met specifieke, orthopedagogische en orthodidactische hulpvragen.

Kernopdracht

Kernopdracht voor het bestuur en de scholen is "de ontwikkeling van scholen tot betekenisvolle spelers in het veld van samenwerkingsverbanden van regulier en speciaal onderwijs, jeugdhulpverlening en zorginstellingen".

De daaruit voortvloeiende missie van de stichting is als volgt geformuleerd

 • een passend antwoord te geven op een diversiteit aan hulpvragen van de leerling, teneinde de kans op ontplooiing en participatie in de samenleving zo groot mogelijk te maken
 • om in staat te zijn het juiste antwoord te geven op bedoelde hulpvragen streven we naar deskundige medewerkers die zich in een positieve werkomgeving kunnen ontplooien binnen een organisatie die dat waardeert
 • wij bieden onze specifieke deskundigheid ook aan aan het reguliere basis- en voortgezet onderwijs in samenwerking met de verschillende werkverbanden.

Identiteit, gemeenschappelijke waarden en uitgangspunten

In de statuten is vastgelegd:

"De stichting stelt zich op de grondslag dat de levensbeschouwelijke vorming van de leerling een wezenlijk bestanddeel uitmaakt van het onderwijs en dat iedere leerling met respect voor de overtuiging van anderen mede door het onderwijs tot volle rijping van zijn eigen levensbeschouwing moet worden gestimuleerd en overeenkomstig de wens van de ouders, voogden of verzorgers openbaar, rooms-katholiek, protestant-christelijk of algemeen bijzonder onderwijs dient te worden geboden".

Waarden en uitgangspunten die het kader vormen voor het handelen van de stichting en haar medewerkers:

 • respect voor andermans eigenheid en keuzes, maar ook een sterk streven naar handhaving van gemeenschappelijke afspraken en kwaliteitsnormen
 • een lerende organisatie, waarin ruimte en respect is voor verschillen tussen mensen en waarin openheid over sterke en zwakke kanten, motieven en resultaten wordt nagestreefd
 • primaire gerichtheid op de leerling en zijn ouders, zoekend naar een juist evenwicht tussen mogelijkheden, belangen en wensen van leerling/ouders enerzijds en de professionele bekwaamheden en normen van onderwijsgevenden en onderwijsondersteunend personeel anderzijds
 • naast gemeenschappelijke verantwoordelijkheden en verplichtingen is sprake van een "eigen schoolbeleid" , ingegeven door verschillen in leerlingenpopulatie en de omgangscultuur in de school
 • eigen schoolbeleid binnen uniforme kaders op het vlak van het financiële en personele beleid. Concreet betekent dit dat elk personeelslid dezelfde rechten en plichten heeft, rekening houdend met feitelijke verschillen in wensen en mogelijkheden van scholen en mensen

Visie

Het bovenstaande leidt tot de pedagogisch-onderwijskundige visie dat we in ons eigen onderwijsaanbod en bij het beantwoorden van hulpvragen van scholen en ouders buiten de school gericht zijn op de specifieke leer- en ontwikkelingsbehoeften van de leerlingen. Het anders zijn en het respect voor het eigene van de leerlingen staan in onze benadering centraal. Primair voor ons handelen is het creëren van een veilig pedagogisch klimaat waarin autonomie, competentie en relatie sleutelbegrippen zijn. We werken binnen onze scholen vanuit "eigen kerndoelen" (de kerndoelen voor het regulier basisonderwijs zijn richtinggevend). Hoofddoel is dat leerlingen leren zo zelfstandig mogelijk te functioneren op het gebied van wonen, werken en recreëren.

Doel van de hulpverlening buiten de school (ambulante begeleiding) is scholen en onderwijsgevenden te ondersteunen bij vormgeving van een onderwijsaanbod dat zoveel mogelijk tegemoet komt aan de specifieke leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van hun leerlingen. Ook hier speelt vanzelfsprekend een veilig pedagogisch klimaat voor leerlingen en respect voor de eigenheid van de ander (-e onderwijsgevende) een belangrijke rol in het handelen van de ambulant begeleiders, werkzaam bij de stichting.

De collectieve ambitie van de stichting

De positie van het speciaal onderwijs is de laatste vijf jaar sterk aan het veranderen:

 • van expertise ín de school naar expertisecentrum ten behoeve van derden,
 • van segregatie (speciale scholen) naar integratie in het reguliere onderwijs,
 • gewoon waar het kan, speciaal waar het moet.

De stichting vat deze ontwikkelingen niet op als een bedreiging voor de eigen existentie, maar als een kans en uitdaging om bij te dragen aan het leren omgaan met verschillen tussen kinderen. In het speciaal onderwijs is veel expertise opgebouwd met betrekking tot individualisering en differentiatie, observatie, planning en evaluatie van het onderwijsaanbod.

Anderzijds zijn we ons er van bewust dat in het reguliere basisonderwijs innovaties hebben plaats gevonden als ontwikkelings- en ervaringsgericht onderwijs, adaptief onderwijs en een op afstemming gericht onderwijsaanbod. We gaan er daarom vanuit dat samenwerking met het reguliere onderwijs wederzijds kansen op ontwikkeling biedt.

Ambitie:

Het voortdurend verbeteren van de eigen bijdrage aan de speciale zorg en onderwijs waar leerlingen en ouders recht op hebben.

Wilt u graag contact opnemen met het RvT klik dan hier.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT