Regelementen OC

Begripsbepaling

Dit reglement verstaat onder:
Ouders: ouders, voogden en verzorgers van bij de school ingeschreven leerlingen.

Doelstelling

Het assisteren bij en het organiseren van activiteiten t.b.v. de school e.e.a. in overleg met het schoolteam en directie.

Samenstelling

1. De o.a.c. bestaat uit ± 5 ouders en 2 contactpersonen uit het team.
2. Uit een gezin of uit welke andere leefgemeenschap dan ook, kan niet meer dan een persoon
    lid zijn van de o.a.c.
3. De o.a.c. kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
4. De zittingduur van de leden bedraagt minimaal een jaar.

Het lidmaatschap van de o.a.c. eindigt tussentijds:
a. Onmiddellijk ingaand bij schriftelijke mededeling van het lid aan de voorzitter.
b. Onmiddellijk indien het lid niet langer tot de geleding ouders behoort.

In tussentijdse vacatures wordt indien mogelijk zo spoedig mogelijk voorzien.

Taakomschrijving

Tot de taak van de o.a.c. behoort;
Het verlenen van medewerking aan een aantal activiteiten binnen het schoolgebeuren.

Taakuitvoering

De leden van de o.a.c. zijn gehouden tot geheimhouding van informatie, die zij in hun hoedanigheid vernemen en ten aanzien waarvan de geheimhouding nadrukkelijk is opgelegd of waarvan zij het vertrouwelijk karakter moeten begrijpen.

De leden van de o.a.c. hebben in overleg met de schoolleiding het recht van toegang tot de school ter uitvoering van hun werkzaamheden.

Vergaderingen

  • De voorzitter is belast met de leiding van de vergadering.
  • De o.a.c. vergadert in een cursusjaar tenminste 4 maal op van tevoren overeengekomen data.
  • De voorzitter is voorts bevoegd de o.a.c. bijeen te roepen, wanneer hij dit nodig acht. Hij is tot de bijeenroeping verplicht, wanneer ten minste 3 leden een daartoe verstrekkend verzoek schriftelijk hebben ingediend. Indien hij aan zulk een verzoek niet binnen 14 dagen gevolg heeft gegeven, zijn de verzoekers tezamen bevoegd tot het bijeenroepen van de o.a.c., die voor deze vergadering -zo nodig- zelf in zijn leiding voorziet.
  • Bij elke vergadering zijn twee teamleden aanwezig. Van elke vergadering van de o.a.c. wordt door de secretaris een verslag gemaakt dat binnen twee weken aan de leden wordt toegestuurd.

Middelen

Om de verschillende activiteiten mogelijk te maken, wordt jaarlijks aan de ouders een vrijwillige bijdrage gevraagd. De hoogte van de bijdrage wordt na goedkeuring van de M.R. vastgesteld.

Wijzigingen

1. In dit reglement kunnen door de schoolleiding na overleg met de o.a.c. wijzigingen worden          aangebracht.
2. De o.a.c. is bevoegd voorstellen tot wijziging van het reglement aan de schoolleiding voor te        leggen.

Slotbepaling

In geval van geschillen over de uitleg en de toepassing van dit reglement beslist de schoolleiding in overleg met de o.a.c.
Bij een geschil is het ook mogelijk om een derde partij te zoeken die als bemiddelaar kan optreden.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT