Geldelijke bijdrage ouders

Geachte heer/mevrouw,

Zoals u bekend is heft onze school een ouderbijdrage. Alle scholen, en dus ook de onze, zijn gebonden aan wettelijke regels als het gaat om ouderbijdragen en de inning daarvan.

Dit betekent dat wij genoodzaakt zijn u een overeenkomst ter ondertekening aan te bieden. Door deze overeenkomst te tekenen geeft u aan bereid te zijn de ouderbijdrage te voldoen en rekening te houden met de bepalingen uit het “reglement ouderbijdrage”.

Het ontvangen van uw bijdrage brengt voor ons verplichtingen mee:

 • Over de bestemming van de gelden wordt in overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad en de ouderactiviteitencommissie besloten.
 • Jaarlijks bieden wij alle ouders, tijdens de algemene informatieavond, een overzicht aan van de besteding van de ouderbijdragen.
 • Op de hierbij ingesloten “overeenkomst ouderbijdrage” kunt u evt. aangeven welke activiteiten niet met uw geld worden bekostigd.
 • Een en ander is vastgelegd in het “reglement ouderbijdrage”. Dit reglement ligt op school ter inzage. Voorts is in de schoolgids aandacht besteed aan de procedure van inning van de ouderbijdrage.

Belangrijkste regels van het reglement ouderbijdrage:

 • de ouderbijdrage wordt vastgesteld op basis van het “reglement ouderbijdrage” dat op school ter inzage ligt;
 • het schoolbestuur stelt jaarlijks in overleg met de ouderraad de hoogte en bestemming van de ouderbijdrage vast;
 • de medezeggenschapsraad heeft instemmingsbevoegdheid voor wat betreft hoogte en bestemming van de ouderbijdrage;
 • ouders/verzorgers krijgen een overeenkomst aangeboden voor de te innen ouderbijdrage;
 • de ouderbijdrage is vrijwillig;
 • indien u de bijdrage niet in één keer kunt voldoen, dan kunt u gespreid betalen;
 • in het uiterste geval kunt u een beroep doen op de kwijtscheldingsregel. In dat geval neemt u contact op met de directie van de school;
 • heeft u andere redenen om de ouderbijdrage niet te voldoen, dan dient u er rekening mee te houden dat uw kind niet aan de extra activiteiten deel kan nemen;

Overeenkomst ouderbijdrage

De ouderactiviteitencommissie vraagt ieder jaar een bijdrage voor diverse activiteiten op school, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst en het schoolverlatersafscheid. Zonder uw bijdrage kunnen wij voor uw kind deze belangrijke gebeurtenissen niet mogelijk maken.

 

Daarom verzoeken wij u de bijdrage van 22 euro per kind over te maken op:
     IBAN NL82 ABNA 0838 7026 00 

     t.n.v.: E Meijer e/v Bais,
     onder vermelding van: De naam van uw kind.

 

Verder verzoeken wij u vriendelijk om de overeenkomst te tekenen. 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT